Workshop in Vidya Vardhaka Sangha, Basaveshwaranagar