ಕವಿತಾ :

 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.